service-detail-page
other
close
language Kraj

Regulamin Hillrom

Witryny internetowe spółki Hillrom Company Inc. są tworzone przez spółkę Hill-Rom Co., Inc. będącą w całości własnością spółki Hillrom Holdings (NYSE: HRC). Cała zawartość witryn internetowych spółki Hillrom Co., Inc. jest objęta i chroniona prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Użytkownicy mogą kopiować, pobierać i drukować materiały zawarte na witrynach internetowych spółki Hillrom Co., Inc. wyłącznie do własnego użytku niekomercyjnego. Kopiowanie, pobieranie, drukowanie, redystrybucja lub ponowne publikowanie materiałów zawartych na witrynach internetowych spółki Hillrom Co., Inc. w jakimkolwiek celu komercyjnym bez wyraźnej, pisemnej zgody spółki Hillrom Co., Inc. jest zabronione.

Informacja o komunikacji elektronicznej

Wszelkie wiadomości wysyłane do witryn internetowych spółki Hillrom Co., Inc. lub jej spółek zależnych bądź powiązanych (Hillrom) za pośrednictwem poczty elektronicznej nie mają charakteru poufnego, a spółka Hillrom Co., Inc. nie ma obowiązku powstrzymywania się od powielania, publikowania lub wykorzystywania ich w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek celu. Spółka Hillrom Co., Inc. ma prawo do korzystania z treści tych wiadomości, w tym ze wszelkich zawartych w nich pomysłów, koncepcji wynalazków, technik lub know-how, w jakimkolwiek celu, w tym w zakresie rozwoju, produkcji i/lub prowadzenia kampanii reklamowych dotyczących towarów lub usług. Osoby przesyłające jakiekolwiek wiadomości do witryn internetowych firmy Hillrom Co., Inc. są odpowiedzialne za zawarte w nich treści i informacje, w tym za ich zgodność z prawdą i rzetelność.

Informacja o znakach towarowych

Hillrom® jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Hillrom Services, Inc. Znaki towarowe lub usługowe identyfikujące produkty lub usługi opisane na którejkolwiek z wyżej wymienionych witryn internetowych są znakami towarowymi lub usługowymi spółki Hillrom Services, Inc. Wszelkie inne znaki towarowe lub usługowe, do których można znaleźć odniesienia, są znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich spółek.

Standardowa gwarancja Hillrom

Aby wyświetlić lub wydrukować standardową gwarancję Hillrom, należy zapoznać się z załączonym plikiem. Kliknij tutaj, aby pobrać plik.

Korzystanie z platformy Parts-Online oraz usługi płatności kartą kredytową OnDemand

Witryny internetowe Parts OnLine oraz OnDemand należące do spółki Hillrom dają użytkownikom możliwość płatności kartą kredytową za zamówienia internetowe lub za wystawione faktury za wynajem sprzętu od spółki Hillrom. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową spółka Hillrom zrealizuje transakcję płatniczą drogą elektroniczną, korzystając przy tym z numeru konta i daty ważności karty kredytowej.  Spółka Hillrom wykorzystuje technologię TLS (Transport Layer Security) do zabezpieczania informacji przesyłanych spółce Hillrom i przechowywania wyników transakcji dla przetwarzanej płatności. Spółka Hillrom nie wynajmuje, nie sprzedaje ani w inny sposób nie ujawnia danych karty kredytowej stronom trzecim w celach marketingowych lub innych z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo lub jest to wymagane do realizacji żądanej transakcji (na przykład poprzez podanie danych karty kredytowej i kwoty zakupu bankowi, który wydał kartę kredytową, w celu dokonania płatności na rzecz spółki Hillrom w ramach procesu transakcji). W celu skorygowania informacji o koncie, które uważane są za błędne, można skontaktować się ze spółką Hillrom.

Korzystanie ze strony my.Hillrom.com

Informacja prawna dotycząca informacji na temat gwarancji świadczenia usług.

Raporty przygotowane do użytku klienta zawierają informacje o usługach dotyczących sprzętu klienta świadczonych przez spółkę Hill-Rom w sposób zgodny z odpowiednią umową na świadczenie usług. Spółka Hillrom dokłada wszelkich starań, aby weryfikować informacje o usługach. Informacje zawarte w raportach na koniec miesiąca uznaje się za niepotwierdzone do 15. dnia następnego miesiąca.

Informacja prawna dotycząca gwarancji

Informacje na witrynach internetowych spółki Hillrom Co., Inc. są przedstawiane w stanie „takim, w jakim są”, bez żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Spółka Hillrom Co., Inc. nie oświadcza ani nie gwarantuje, że witryny internetowe spółki będą dostępne w sposób ciągły lub terminowy, nieprzerwany lub że będą wolne od błędów. Spółka Hillrom Co., Inc. lub jej spółki stowarzyszone, oddziały, spółki zależne lub członkowie ich zarządu, prezesi lub pracownicy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub bezpośrednie, nawet jeśli otrzymają wcześniej informacje o możliwości wystąpienia takich szkód. Spółka Hillrom Co., Inc. nie sprawdziła dokładności treści żadnej witryny internetowej, do których prowadzą odnośniki z jakiejkolwiek witryny internetowej spółki Hillrom Co., Inc. Spółka nie rekomenduje, w sposób wyraźny ani dorozumiany, witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki z jakiejkolwiek witryny internetowej spółki Hillrom Co., Inc. Użytkownicy korzystają z odnośników na własną odpowiedzialność. Witryny internetowe spółki Hillrom Co. Inc. zawierają informacje o produktach, które mogą być dostępne lub niedostępne poza krajem pochodzenia lub mogą być dostępne pod różnymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi. Żadna informacja na witrynach internetowych spółki Hillrom Co. Inc. nie może być interpretowana jako oferta sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi w konkretnej jurysdykcji lub konkretnemu klientowi. Spółka Hillrom Co., Inc. zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia jakiejkolwiek oferty zakupu jakichkolwiek produktów lub usług. Informacje zawarte na witrynach internetowych spółki Hillrom Co. Inc. mają wyłącznie charakter ogólny. Aby uzyskać więcej informacji na temat opisanych produktów i usług, należy skontaktować się z przedstawicielem spółki Hillrom Co., Inc.